Ý nghĩa sinh học của việc giun đũa cái dài và mập hơn giun đũa đực là

Câu hỏi: Ý nghĩa sinh học của việc giun đũa cái dài và mập hơn giun đũa đực là

A. giúp tạo và chứa đựng lượng trứng lớn

B. giúp tăng khả năng ghép đôi vào mùa sinh sản

C. giúp con cái bảo vệ trứng trong điều kiện sống kí sinh

D. giúp tận dụng được nguồn dinh dưỡng ở vật chủ

Đáp án A.

Ý nghĩa sinh học của việc giun đũa cái dài và mập hơn giun đũa đực là giúp tạo và chứa đựng lượng trứng lớn.