Hiện thời đang ở trong ổ đĩa D để tạo một thư mục ta thực hiện

Câu hỏi: Hiện thời đang ở trong ổ đĩa D để tạo một thư mục ta thực hiện

A. nháy chuột phải/ chọn FOLDER/ chọn NEW

B. nháy chuột trái/ chọn COPY.

C. nháy chuột phải/ chọn NEW/ chọn FOLDER

D. nháy chuột trái/ chọn NEW/ chọn FOLDER

Đáp án C.

Để tạo một thư mục ta thực hiện: nháy chuột phải/ chọn NEW/ chọn FOLDER.