Nhóm nào dưới đây gồm toàn những giun dẹp có cơ quan sinh dục lưỡng tính

Câu hỏi: Nhóm nào dưới đây gồm toàn những giun dẹp có cơ quan sinh dục lưỡng tính

A. Sán dây, sán lá máu, sán bã trầu

B. Sán lá máu, sán lá gan, sán bã trầu

C. Sán dây, sán lá gan, sán lá máu

D. Sán dây, sán lá gan, sán bã trầu

Đáp án D.

Nhóm gồm toàn những giun dẹp có cơ quan sinh dục lưỡng tính là: Sán dây, sán lá gan, sán bã trầu.