Giun đũa chui được qua ống mật nhờ đặc điểm nào sau đây?

Câu hỏi: Giun đũa chui được qua ống mật nhờ đặc điểm nào sau đây?

A. Đầu nhọn

B. Không có cơ vòng

C. Giác bám tiêu giảm

D. Cơ dọc kém phát triển

Đáp án A.

Giun đũa chui được qua ống mật nhờ đặc điểm có đầu nhọn, dẽ chọc thủng ống mật.