Nước ta nằm trên ngã tư đường hàng hải quốc tế nên có thuận lợi chủ yếu nào sau đây

Câu hỏi: Nước ta nằm trên ngã tư đường hàng hải quốc tế nên có thuận lợi chủ yếu nào sau đây

A. Giao lưu với các nước trên thế giới
B. Chung sống hòa bình với các nước
C. Phát triển tổng hợp kinh tế biển
D. Khai thác tài nguyên thiên nhiên

Đáp án A.

Nước ta nằm trên ngã tư đường hàng hải quốc tế nên có thuận lợi chủ yếu là giao lưu với các nước trên thế giới.