Trong sóng cơ học, tốc độ truyền sóng là

Câu hỏi: Trong sóng cơ học, tốc độ truyền sóng là

A.tốc độ lan truyền dao động trong môi trường truyền sóng

B. tốc độ cực tiểu của các phần tử môi trường truyền sóng

C. tốc độ cực đại của các phần tử môi trường truyền

D. tốc độ chuyển động của các phần tử môi trường truyền sóng sóng

Đáp án A.

Trong sóng cơ, tốc độ truyền sóng là tốc độ lan truyền dao động trong môi trường truyền sóng.