Tên gọi stroma để chỉ cấu trúc nào sau đây

Câu hỏi: Tên gọi stroma để chỉ cấu trúc nào sau đây

A. Chất nền của lục lạp

B. Màng ngoài của lục lạp

C. Màng trong của lục lạp

D. Enzim quang hợp của lục lạp

Đáp án A.

Chất nền của lục lạp hay còn gọi là chất nền stroma.