Tính chất nào sau đây của đường sức từ không giống với đường sức điện trường tĩnh

Câu hỏi 1: Tính chất nào sau đây của đường sức từ không giống với đường sức điện trường tĩnh

A. Qua mỗi điểm trong từ trường (điện trường) chỉ vẽ được một đường sức

B. Chiều của đường sức tuân theo những quy tắc xác định

C. Chỗ nào từ trường (điện trường) mạnh thì phân bố đường sức mau

D. Các đường sức là những đường cong khép kín

Đáp án D.

Các đường sức từ là các đường cong khép kín, các đường sức điện xuất phát từ điện tích dương và kết thúc ở vô cùng hoặc từ vô cùng và kết thúc ở điện tích âm.

Câu hỏi 2: Tính chất nào sau đây của đường sức từ không giống với đường sức của điện trường (tĩnh)?

A. Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức

B. Các đường sức là những đường cong khép kín (hoặc vô hạn ở hai đầu)

C. Chiều của đường sức tuân theo những quy tắc xác định

D. Chỗ nào từ trường (hay điện trường) mạnh thì vẽ các đường sức mau và chỗ nào từ trường (hay điện trường) yếu thì vẽ các đường sức thưa

Đáp án B.

+ Giống nhau:

– Qua mỗi điểm trong không gian có điện trường ta chỉ vẽ được một đường sức điện. Qua mỗi điểm trong không gian có từ trường ta chỉ vẽ được một đường sức từ.

– Người ta quy ước: Ở chổ nào có từ trường mạnh (hoặc điện trường mạnh) thì có đường sức vẽ mau (dày hơn), chổ nào có từ trường yếu (hoặc điện trường yếu) thì có đường sức vẽ thưa hơn.

– Chiều của đường sức tuân theo những quy tắc xác định.

+ Khác nhau:

Các đường sức điện không khép kín. Bắt đầu từ điện tích dương, kết thúc ở điện tích âm. Trường hợp chỉ có điện tích âm hoặc điện tích dương thì các đường sức từ hoặc bắt đầu hoặc kết thúc ở vô cực.

– Các đường sức từ là những đường cong khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu.