Trong quá trình dịch mã liên kết peptit đầu tiên được hình thành giữa

Câu hỏi: Trong quá trình dịch mã liên kết peptit đầu tiên được hình thành giữa

A. axit amin mở đầu với axit amin thứ nhất.

B. hai axit amin cùng loại hay khác loại

C. axit amin thứ nhất với axit amin thứ hai.

D. hai axit amin kế nhau.

Đáp án A: Trong quá trình dịch mã liên kết peptit đầu tiên được hình thành giữa axit amin mở đầu với axit amin thứ nhất.

Giải thích:

Ở quá trình dịch mã:

+ Tiểu đơn vị bé của ribôxôm gắn với mARN ở vị trí nhận biết đặc hiệu (gần bộ ba mở đầu) và di chuyể đến bộ ba mở đầu (AUG).

+ aa mở đầu – tARN tiến vào bộ ba mở đầu (đối mã của nó – UAX – khớp với mã mở đầu – AUG – trên mARN theo nguyên tắc bổ sung), sau đó tiểu phần lớn gắn vào tạo ribôxôm hoàn chỉnh.

Giai đoạn kéo dài chuỗi polipeptit

+ aa1 – tARN tiến vào ribôxôm (đối mã của nó khớp với mã thứ nhất trên mARN theo nguyên tắc bổ sung), một liên kết peptit được hình thành giữa axit amin mở đầu với axit amin thứ nhất.

→ Trong quá trình dịch mã, liên kết peptit đầu tiên được hình thành giữa axit amin mở đầu với axit amin thứ nhất.