Trong những năm gần đây mô hình dữ liệu thường

Câu hỏi: Trong những năm gần đây mô hình dữ liệu thường

A. Ít dùng
B. Không dùng
C. Dùng rất phổ biến
D. Dùng nhiều vào những năm 1950

Đáp án D.

Trong những năm gần đây, mô hình dữ liệu thường được dùng rất phổ biến.