Mô hình nào dưới đây là mô hình phổ biến để xây dựng cơ sở dữ liệu quan hệ

Câu hỏi: Mô hình nào dưới đây là mô hình phổ biến để xây dựng cơ sở dữ liệu quan hệ

A. Mô hình dữ liệu quan hệ

B. Mô hình phân cấp

C. Mô hình cơ sỡ quan hệ

D. Mô hình hướng đối tượng

Đáp án A.

Mô hình phổ biến để xây dựng cơ sở dữ liệu quan hệ là mô hình dữ liệu quan hệ E. F. Codd đề xuất năm 1970. Trong vòng 30 năm trở lại đây, các hệ CSDL xây dựng theo mô hình quan hệ được dùng rất phổ biến.

Trong mô hình quan hệ:

– Về mặt cấu trúc:

+ Dữ liệu được thể hiện trong các bảng.

+ Mỗi bảng bao gồm các hàng và các cột thể hiện thông tin về một chủ thể.

+ Các cột biểu thị các thuộc tính của chủ thể và tên cột thường là tên của thuộc tính.

+ Mỗi hàng biểu thị cho một cá thể, gồm một bộ các giá trị tương ứng với các cột.

– Về mặt thao tác trên dữ liệu:

+ Có thể cập nhật dữ liệu như thêm, xóa hay sửa bản ghi trong một bảng.

+ Các kết quả tìm kiếm thông tin qua truy vấn dữ liệu có được nhờ thực hiện các thao tác trên dữ liệu.

– Về mặt các ràng buộc dữ liệu: Dữ liệu trong các bảng phải thoả mãn một số ràng buộc. Chẳng hạn, không được có hai bộ nào trong một bảng giống nhau hoàn toàn.