Trong những năm đầu thành lập, nhà Mạc đã xây dựng chính quyền theo mô hình nào?

Câu hỏi: Trong những năm đầu thành lập, nhà Mạc đã xây dựng chính quyền theo mô hình nào?

A. Theo mô hình cũ của triều Lê sơ
B. Theo mô hình nhà nước thời Lý – Trần
C. Theo mô hình của nhà Minh ở Trung Quốc
D. Giữ nguyên bộ máy quan lại của triều Lê sơ

Đáp án A.

Trong những năm đầu thành lập, nhà Mạc đã xây dựng chính quyền theo mô hình cũ của triều Lê sơ (Mục 1 Trang 107 SGK Lịch sử 10 cơ bản).