Năm 1527, vương triều Mạc được thành lập là do

Câu hỏi: Năm 1527, vương triều Mạc được thành lập là do

A. Mạc Đăng Dung ép vua Lê nhường ngôi
B. Nhà Minh ép vua Lê nhường ngôi cho Mạc Đăng Dung
C. Vua Lê tự nguyện nhừng ngôi cho Mạc Đăng Dung
D. Các tướng lĩnh trong triều Lê sơ đã suy tôn Mạc Đăng Dung lên làm vua

Đáp án A.

Năm 1527, vương triều Mạc được thành lập là do Mạc Đăng Dung ép vua Lê nhường ngôi (Mục 1 Trang 106 SGK Lịch sử 10 cơ bản).