Nguyên nhân cơ bản khiến nhà Lê đánh mất vai trò tích cực của mình trong tiến trình xây dựng đất nước?

Câu hỏi: Nguyên nhân cơ bản khiến nhà Lê đánh mất vai trò tích cực của mình trong tiến trình xây dựng đất nước?

A. Do Mạc Đăng Dung cướp ngôi, lập ra nhà Mạc

B. Do nhà Lê thần phục nhà Minh của Trung Quốc

C. Do cuộc khởi nghĩa của nông dân chống đối nhà Lê diễn ra khắp nơi

D. Do Vua quan ăn chơi sa đọa, nội bộ triều đình tranh giành quyền lực

Đáp án D.

Nguyên nhân cơ bản khiến nhà Lê đánh mất vai trò tích cực của mình trong tiến trình xây dựng đất nước là do Vua quan ăn chơi sa đọa, nội bộ triều đình tranh giành quyền lực (SGK Lịch sử 10, trang 106).