Trong năm bán cầu Bắc ngả về phía mặt trời vào thời gian

Câu hỏi 1: Trong năm, bán cầu Bắc ngả về phía mặt trời vào thời gian

A. Từ 21/3 đến 23/9

B. Từ 23/9 đến 21/3

C. Từ 22/6 đến 22/12

D. Từ 22/12 đến 22/6

Đáp án A.

Trong năm, bán cầu Bắc ngả về phía mặt trời vào thời gian từ 21/3 đến 23/9 (ngày dài hơn đêm trừ ngày 21/3 và 23/9 ngày đêm dài bằng nhau). Mục II (hình 6. 2), SGK/23 địa lí 10 cơ bản.

Câu hỏi 2:  Nửa cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời vào ngày

A. 22/6 (hạ chí)

B. 22/12 (đông chí)

C. 21/3 (xuân phân)

D. 23/9 (thu phân)

Đáp án A.

Vào ngày 22/6 (hạ chí), nửa cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời, đây là thời kì mùa hạ ở bán cầu Bắc.