Sản phẩm của lao động chỉ mang hình thái hàng hóa khi nó là đối tượng

Câu hỏi: Sản phẩm của lao động chỉ mang hình thái hàng hóa khi nó là đối tượng

A. Mua – bán trên thị trường

B. Ngoài quá trình lưu thông

C. Thuộc nền sản xuất tự nhiên

D. Đáp ứng nhu cầu tự cấp

Đáp án A.

Sản phẩm của lao động chỉ mang hình thái hàng hóa khi nó là đối tượng mua – bán trên thị trường vì một sản phẩm trở thành hàng hóa khi hội tụ đủ 3 điều kiện sau: Do lao động làm ra, được mang ra trao đổi mua – bán, có công dụng nhất định.