Trong giai đoạn 1939 – 1945 sau sự kiện nào phát xít Nhật tuyên bố giúp các dân tộc Đông Dương xây dựng nền độc lập

Câu hỏi: Trong giai đoạn 1939 – 1945 sau sự kiện nào phát xít Nhật tuyên bố “giúp các dân tộc Đông Dương xây dựng nền độc lập”

A. Nhật đảo chính Pháp (tháng 3-1945)
B. Nhật đầu hàng quân Đồng minh (tháng 8-1945)
C. Chính phủ Pháp đầu hàng Đức (tháng 6-1940)
D. Nhật vào Đông Dương (tháng 9-1940)

Đáp án A.

Trong giai đoạn 1939 – 1945, sau sự kiện Nhật đảo chính Pháp (tháng 3-1945), phát xít Nhật tuyên bố “giúp các dân tộc Đông Dương xây dựng nền độc lập” (SGK Lịch sử 12, trang 112).