Trang chủ / Lịch sử / Hoạt động cứu nước của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1921 – 1924 có ý nghĩa gì

Hoạt động cứu nước của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1921 – 1924 có ý nghĩa gì

Câu hỏi: Hoạt động cứu nước của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1921 – 1924 có ý nghĩa gì?

A. Tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc

B. Bước đầu chuẩn bị về cán bộ, tổ chức cho sự ra đời của một chính đảng cộng sản ở Việt Nam

C. Truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin, chuẩn bị về cán bộ và tổ chức cách mạng

D. Bước đầu chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho sự ra đời của một chính đảng cộng sản ở Việt Nam

Đáp án D.

Hoạt động cứu nước của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1921 – 1924 có ý nghĩa là: Bước đầu chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho sự ra đời của một chính đảng cộng sản ở Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Có mấy tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh

Câu hỏi: Có mấy tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh A. 4 B. …