Một trong những xu thế của quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh mà Việt Nam đang vận dụng để phát triển kinh tế hiện nay là

Câu hỏi: Một trong những xu thế của quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh mà Việt Nam đang vận dụng để phát triển kinh tế hiện nay là

A. Hợp tác cùng phát triển

B. Tăng cường giao lưu kinh tế, văn hóa

C. Hợp tác với các nước đang phát triển

D. Hợp tác với các nước phát triển

Đáp án A.

Xu thế hợp tác cùng phát triển trong quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh Việt Nam đang vận dụng nó để phát triển kinh tế ngày nay.