Nguồn lực có vai trò như thế nào đối với sự phát triển kinh tế xã hội

Câu hỏi: Nguồn lực có vai trò như thế nào đối với sự phát triển kinh tế xã hội

Trả lời:

– Nguồn lực vị trí địa lí (tự nhiên, kinh tế, chính trị, giao thông…) tạo điều kiện thuận lợi hay khó khăn trong việc trao đổi, tiếp cận hay cùng phát triển giữa các vùng trong một nước, giữa các quốc gia với nhau.

– Nguồn lực tự nhiên (đất, khí hậu, nước, biển, sinh vật, khoáng sản): là cơ sở tự nhiên cho các quá trình sản xuất và là nguồn lực quan trọng, là điều kiện cần cho quá trình sản xuất.

– Nguồn lực kinh tế – xã hội (dân cư, thị trường, vốn, khoa học kĩ thuật, chính sách và xu thế phát triển…) có vai trò quan trọng để lựa chọn chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước trong từng giai đoạn.