Bộ luật thành văn được biên soạn dưới thời Trần có tên là

Câu hỏi: Bộ luật thành văn được biên soạn dưới thời Trần có tên là

A. Hình thư

B. Luật Hồng Đức

C. Hoàng Việt luật lệ

D. Quốc triều hình luật

Đáp án D.

Thời Trần, Nhà nước chú trọng sửa sang luật pháp, ban hành bộ luật mới gọi là Quốc triều hình luật.