Trong dao động điều hòa

Dao động điều hòa là dao động mà sau một khoảng thời gian bằng nhau, vật trở lại ví trí ban đầu và theo hướng cũ, khoảng thời gian bằng nhau gọi là chu kì T(s).

Câu hỏi: Trong dao động điều hoà

A. vận tốc biến đổi điều hòa cùng pha với li độ.

B. gia tốc biến đổi điều hòa trễ pha π/2 so với vận tốc.

C. vận tốc biến đổi điều hòa sớm pha π/2 so với li độ.

D. vận tốt biến đổi điều hòa trễ pha π/2 so với li độ.

Đáp án C: Trong dao động điều hòa vận tốc biến đổi điều hòa sớm pha π/2 so với li độ. Lý do: cosφ = sin(π/2 – φ)