Tag: dao đồng điều hòa

Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi
Vật lý

Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi

Câu hỏi: Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi A. cùng pha với vận tốc B. ngược pha với vận tốc C. sớm pha π/2 so với vận tốc D. trễ pha π/2 so với vận tốc Đáp án C. Ta có phương trình vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa: + Vận tốc: v=ωAcos(ωt+φ+π2)v=ωAcos(ωt+φ+π2) + Gia tốc: a=ω2Acos(ωt+φ+π)a=ω2Acos⁡(ωt+φ+π) -> Gia tốc biến đổi sớm pha π/2 so với vận tốc  
Trong dao động điều hòa
Vật lý

Trong dao động điều hòa

Dao động điều hòa là dao động mà sau một khoảng thời gian bằng nhau, vật trở lại ví trí ban đầu và theo hướng cũ, khoảng thời gian bằng nhau gọi là chu kì T(s). Câu hỏi: Trong dao động điều hoà A. vận tốc biến đổi điều hòa cùng pha với li độ. B. gia tốc biến đổi điều hòa trễ pha π/2 so với vận tốc. C. vận tốc biến đổi điều hòa sớm pha π/2 so với li độ. D. vận tốt biến đổi điều hòa trễ pha π/2 so với li độ. Đáp án C: Trong dao động điều hòa vận tốc biến đổi điều hòa sớm pha π/2 so với li độ. Lý do: cosφ = sin(π/2 - φ)