Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi

Câu hỏi: Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi

A. cùng pha với vận tốc

B. ngược pha với vận tốc

C. sớm pha π/2 so với vận tốc

D. trễ pha π/2 so với vận tốc

Đáp án C.

Ta có phương trình vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa:

+ Vận tốc: v=ωAcos(ωt+φ+π2)v=ωAcos(ωt+φ+π2)

+ Gia tốc: a=ω2Acos(ωt+φ+π)a=ω2Acos⁡(ωt+φ+π)

-> Gia tốc biến đổi sớm pha π/2 so với vận tốc