Trong công nghiệp, trước hết Pháp tập trung vào ngành gì?

Câu hỏi: Trong công nghiệp, trước hết Pháp tập trung vào ngành gì?

A. Khai thác than và kim loại
B. Sản xuất xi mãng và gạch ngói
C. Chế biến gỗ và xay xát gạo
D. Khai thác điện, nước

Đáp án A.

Trong công nghiệp, trước hết Pháp tập trung vào ngành khai thác than và kim loại.