Giai cấp, tầng lớp nào ở Việt Nam ngày càng gánh chịu nhiều thứ thuế và bị khổ cực trăm bề?

Câu hỏi: Giai cấp, tầng lớp nào ở Việt Nam ngày càng gánh chịu nhiều thứ thuế và bị khổ cực trăm bề?

A. Giai cấp tư sản dân tộc
B. Tầng lớp tiểu tư sản
C. Giai cấp công nhân làm thuê
D. Giai cấp nông dân

Đáp án D.

Giai cấp nông dân ở Việt Nam ngày càng gánh chịu nhiều thứ thuế và khổ cực trăm bề.