Vùng đồi trung du nước ta là nơi thường có

Câu hỏi: Vùng đồi trung du nước ta là nơi thường có

A. nhiễm mặn đất

B. sạt lở bờ biển

C. sóng thần

D. xói mòn đất

Đáp án D.

Vùng đồi trung du nước ta là nơi thường có hiện tượng xói mòn đất.