Trong Access để thực hiện chức năng tìm kiếm và thay thế ta thực hiện

Câu hỏi: Trong Access để thực hiện chức năng tìm kiếm và thay thế ta thực hiện

A. Edit → Find
B. File → Find
C. View → Find
D. Edit → Search

Đáp án A.

Trong Access để thực hiện chức năng tìm kiếm và thay thế ta vào menu Edit → Find.