Trang chủ / Sinh học / Trình tự các thành phần cấu tạo của một Operon là

Trình tự các thành phần cấu tạo của một Operon là

Câu hỏi: Trình tự các thành phần cấu tạo của một Operon là

A. gen điều hòa – vùng vận hành – vùng khởi động – nhóm gen cấu trúc

B. vùng khởi động – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc

C. nhóm gen cấu trúc – vùng vận hành – vùng khởi động

D. nhóm gen cấu trúc – vùng khởi động – vùng vận hành

Đáp án B.

Trình tự các thành phần cấu tạo của một Operon là vùng khởi động – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc.

Có thể bạn quan tâm

Việc tìm thấy những đồng tiền cổ nhất thế giới của người Hy Lạp và Roma cổ đại đã chứng tỏ điều gì

Câu hỏi: Việc tìm thấy những đồng tiền cổ nhất thế giới của người Hy …