Trình tự các thành phần cấu tạo của một Operon là

Câu hỏi: Trình tự các thành phần cấu tạo của một Operon là

A. gen điều hòa – vùng vận hành – vùng khởi động – nhóm gen cấu trúc

B. vùng khởi động – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc

C. nhóm gen cấu trúc – vùng vận hành – vùng khởi động

D. nhóm gen cấu trúc – vùng khởi động – vùng vận hành

Đáp án B.

Trình tự các thành phần cấu tạo của một Operon là vùng khởi động – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc.