Những yếu tố của tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhầm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người được gọi là

Câu hỏi: Những yếu tố của tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhầm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người được gọi là

A. Tư liệu lao động
B. Công cụ lao động
C. Đối tượng lao động
D. Tài nguyên thiên nhiên

Đáp án C.

Những yếu tố tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người được gọi là đối tượng lao động.