Kết quả lớn nhất của việc con người sử dụng công cụ bằng kim khí là

Câu hỏi: Kết quả lớn nhất của việc con người sử dụng công cụ bằng kim khí là?

A. khai khẩn được đất hoang.
B. đưa năng suất lao động tăng lên.
C. sản xuất đủ nuôi sống xã hội.
D. tạo ra sản phẩm thừa làm biến đổi xã hội.

Đáp án D. Kết quả lớn nhất của việc con người sử dụng công cụ bằng kim khí là tạo ra sản phẩm thừa làm biến đổi xã hội.

Giải thích:

Vào buổi đầu của thời đại kim khí, con người sản xuất không những đủ sống ở mức còn thấp của hàng ngàn năm trước mà còn tạo ra được một lương sản phẩm dư thừa thường xuyên. Đây là kết quả lớn nhất của việc con người sủ dụng công cụ bằng kim khí.