Trên bề mặt Trái Đất có hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau với nhịp điệu 24 giờ

Câu hỏi: Trên bề mặt trái đất có hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau với nhịp điệu 24 giờ

A. trục Trái Đất nghiêng.

B. Trái Đất tự quanh quanh trục.

C. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời.

D. Trái Đât có dạng hình khối cầu.

Đáp án B.

Trên bề mặt trái đất có hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau với nhịp điệu 24 giờ do Trái Đất tự quanh quanh trục.