Các đồng bằng châu thổ được hình thành chủ yếu

Câu hỏi: Các đồng bằng châu thổ được hình thành chủ yếu do tác dụng bồi tụ vật liệu của

A. Sóng biển

B. Sông

C. Thuỷ triều

D. Rừng ngập mặn

Đáp án B.

Các đồng bằng châu thổ được hình thành chủ yếu do tác dụng bồi tụ phù sa sông trên vịnh biển nông, rộng.