Vi khuẩn Rhizobium có khả năng cố định đạm vì chúng có enzim

Câu hỏi: Vi khuẩn Rhizobium có khả năng cố định đạm vì chúng có enzim

A. Nucleaza.
B. Amilaza.
C. Cacboxilaza.
D. Nitrogenaza.

Đáp án D.

Giải thích: Vi khuẩn Rhizobium có khả năng cố định đạm vì chúng có enzim nitrogenaza. Enzim nitrogenaza là loại enzim xúc tác cho phản ứng khử N2 thành NH3. Loại enzim này chỉ có ở các vi khuẩn cố định đạm.