Trạng Trình là tên dân gian của ai

Câu hỏi: Trạng Trình là tên dân gian của ai

Trả lời:

Trạng Trình chính là tên dân gian của Nguyễn Bỉnh Khiêm.