Ruộng đất bỏ hoang mất mùa đói kém diễn ra dồn dập. Đó là đặc điểm dưới thời nào ở thế kỉ XIV

Câu hỏi: Ruộng đất bỏ hoang mất mùa đói kém diễn ra dồn dập. Đó là đặc điểm dưới thời nào ở thế kỉ XIV

A. Thời nhà Mạc

B. Thời vua Lê – chúa Trịnh

C. Thời chúa Nguyễn

D. Thời Lê Trung hưng

Đáp án B.

Ruộng đất bỏ hoang, mất mùa, đói kém diễn ra dồn dập. Đó là đặc điểm dưới thời “vua Lê – chúa Trịnh” (SGK Lịch sử 7, trang 110).