Nội dung của chiếu khuyến nông là gì

Câu hỏi: Nội dung của chiếu khuyến nông là gì?

Trả lời:

Quang Trung ban bố “Chiếu khuyến nông”, lệnh cho dân đã từng bỏ làng quê phải trở về quê cũ cày cấy, khai phá ruộng hoang. Với chính sách này, chỉ vài năm sau, mùa màng trở lại tươi tốt, làng xóm lại thanh bình.