Tại sao nửa sau thế kỉ XVIII các thành thị suy tàn dần

Câu hỏi: Tại sao nửa sau thế kỉ XVIII các thành thị suy tàn dần

A. Chúa Trịnh – chúa Nguyễn thi hành chính sách hạn chế ngoại thương

B. Chúa Trịnh – chúa Nguyễn chỉ lo xây dựng cung vua, phủ chúa

C. Chúa Trịnh – chúa Nguyễn chỉ phát triển nông nghiệp

D. Chúa Trịnh – chúa Nguyễn thực hiện chính sách cấm chợ

Đáp án A.

Chúa Trịnh – chúa Nguyễn thi hành chính sách hạn chế ngoại thương.