Tôn giáo phổ biến ở Mỹ La Tinh hiện nay là

Câu hỏi: Tôn giáo phổ biến ở Mỹ La Tinh hiện nay là

A. Đạo Kitô

B. Đạo Tin lành

C. Đạo Hồi

D. Đạo Phật

Đáp án A.

Tôn giáo phổ biến ở Mỹ La Tinh hiện nay là đạo Kitô.