Phát triển kinh tế có ý nghĩa như thế nào đối với xã hội

Câu hỏi: Phát triển kinh tế có ý nghĩa như thế nào đối với xã hội?

A. Tạo điều kiện cho mọi người có việc là và thu nhập.
B. Cơ sở thực hiện và xây dựng hạnh phúc.
C. Phát triển văn hóa, giáo dục, y tế.
D. Thực hiện dân giàu, nước mạnh; xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đáp án D.

Giải thích: Phát triển kinh tế có ý nghĩa đối với xã hội: Thực hiện dân giàu, nước mạnh; xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.