Toàn bộ những quan điểm và niềm tin định hướng hoạt động của con người trong cuộc sống gọi là

Câu hỏi: Toàn bộ những quan điểm và niềm tin định hướng hoạt động của con người trong cuộc sống gọi là

A. phong cách của con người.

B. cách sống của con người.

C. thế giới quan.

D. lối sống của con người.

Đáp án C.

Toàn bộ những quan điểm và niềm tin định hướng hoạt động của con người trong cuộc sống gọi là thế giới quan.