Nguồn lao động dồi dào, thị trường rộng lớn là cơ sở để phát triển mạnh ngành

Câu hỏi: Nguồn lao động dồi dào, thị trường rộng lớn là cơ sở để phát triển mạnh ngành

A. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

B. Công nghiệp dầu khí

C. Công nghiệp cơ khí và hoá chất

D. Công nghiệp điện tử

Đáp án A.

Nguồn lao động dồi dào, thị trường rộng lớn là cơ sở để phát triển mạnh ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.