Tính giai cấp của pháp luật thể hiện ở chỗ

Câu hỏi: Tính giai cấp của pháp luật thể hiện ở chỗ

A. Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị
B. Pháp luật là sản phẩm của xã hội có giai cấp
C. Pháp luật là công cụ để điều chỉnh các mối quan hệ giai cấp
D. Cả A,B,C

Đáp án D.

Cả 3 phương án A,B,C đều thể hiện tính giai cấp của pháp luật.