Tính cộng đồng trong xã hội nguyên thủy bị phá vỡ khi nào

Câu hỏi: Tính cộng đồng trong xã hội nguyên thủy bị phá vỡ khi nào

A. Sản phẩm thừa thường xuyên

B. Tư hữu xuất hiện

C. Cuộc sống thấp kém

D. Cụng cụ kim loại xuất hiện

Đáp án B: Tính cộng đồng trong xã hội nguyên thủy bị phá vỡ khi tư hữu xuất hiện.

Giải thích:

Khi những người có chức quyền trong thị tộc, bộ lạc lợi dụng chức phận để chiếm một phần sản phẩm xã hội cho riêng mình khi chi dùng cho các công việc chung thì chẳng bao lâu họ sẽ có nhiều của cải hơn người khác -> Tính cộng đồng bắt đầu bị phá vỡ đồng nghĩa với tư hữu bắt đầu xuất hiện.