Cách hiểu nào dưới đây về mối quan hệ giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất là đúng

Câu hỏi: Cách hiểu nào dưới đây về mối quan hệ giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất là đúng

A. Mọi sự biến đổi về lượng đều dẫn đến sự biến đổi về chất

B. Lượng biến đổi dần dần đạt tới một giới hạn nhất định làm cho chất biến đổi

C. Chất mới ra đời vẫn giữ nguyên lượng cũ

D. Lượng biến đổi liên tục làm cho chất thay đổi

Đáp án B.

Cách hiểu đúng khi bàn về mối quan hệ giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất là: Lượng biến đổi dần dần đạt tới một giới hạn nhất định làm cho chất biến đổi.