Tin học là một ngành khoa học vì đó là ngành

Câu hỏi: Tin học là một ngành khoa học vì đó là ngành

A. nghiên cứu máy tính điện tử
B. sử dụng máy tính điện tử
C. có nội dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu riêng
D. được sinh ra trong nền văn minh thông tin

Đáp án C.

Giải thích: Tin học là một ngành khoa học vì đó là ngành có nội dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu riêng.