Tiêu chí lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán là

Câu hỏi: Tiêu chí lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán là

A. Hiệu quả về thời gian
B. Hiệu quả về không gian
C. Khả thi khi cài đặt
D. Tất cả đều đúng

Đáp án D.

Tiêu chí lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán là nhanh (hiệu quả về thời gian), tốn ít bộ nhớ (hiệu quả về không gian), chạy được khi cài đặt (khả thi khi cài đặt).