Nhà Tống đã làm gì giải quyết những khó khăn trong nước

Câu hỏi: Nhà Tống đã làm gì giải quyết những khó khăn trong nước?

A. Đánh hai nước Liêu – Hạ

B. Đánh Cham-pa để mở rộng lãnh thổ

C. Đánh Đại Việt để khống chế Liêu – Hạ

D. Tiến hành cải cách, củng cố đất nước

Đáp án C.

Để giải quyết những khó khăn trong nước nhà Tống không chọn tiến hành cải cách đất nước mà tiến hành chiến tranh xâm lược Đại Việt. Vì cho rằng nếu đánh bại Đại Việt thế Tống sẽ tăng các nước Liêu – Hạ sẽ phải kiêng nể.