Thường biến xảy ra mang tính chất

Câu hỏi: Thường biến xảy ra mang tính chất

A. Chỉ đôi lúc mới di truyền

B. Riêng lẻ, cá thể và không xác định

C. Luôn luôn di truyền cho thế hệ sau

D. Đồng loạt, theo hướng xác định, tương ứng với điều kiện ngoại cảnh

Đáp án D.

Thường biến biểu hiện đồng loạt theo hướng xác định và không phụ thuộc vào kiểu gen nên không di truyền.