Chức năng của mẫu hỏi

Câu hỏi: Chức năng của mẫu hỏi là

A. Thực hiện tính toán đơn giản
B. Tổng hợp thông tin từ nhiều bảng
C. Sắp xếp, lọc các bản ghi
D. Tất cả các chức năng trên

Đáp án A.

Chức năng của mẫu hỏi là thực hiện tính toán đơn giản.